Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

Φως στα... φωτοβολταϊκά


Εγκατάσταση περισσότερων φωτοβολταϊκών σε µικρά, µη άρτια και οικοδοµήσιµα εκτός σχεδίου οικόπεδα επιτρέπειστο εξής το υπουργείο Περιβάλλοντος, που επιχειρεί να ξεκαθαρίσειτις ασάφειες στις πολεοδοµικές ρυθµίσεις γύρω από τα συστήµατα αυτά. Ετσι, µειώνονται οι αποστάσεις που πρέπει να τηρεί ένα φωτοβολταϊκό από τα όρια του οικοπέδου, ενώ αυξάνεται το επιτρεπόµενο ύψος του, εποµένως επιτυγχάνεται µεγαλύτερη αξιοποίησητης γης. Ετσι, όσα φωτοβολταϊκάείναι ύψους έως 3 µ. (2,5 µ. µε δυνατότητα προσαύξησης έως20%) θαµπορούν στο εξής να τοποθετηθούν σε οικόπεδα µη άρτια και οικοδοµήσιµα.

Παράλληλαµικραίνουν οιαποστάσεις που πρέπει να τηρούνται από ταόρια του οικοπέδου, επιτρέποντας την καλύτερη δυνατή εκµετάλλευσή του. Στο εξής οι αποστάσεις αυτές πρέπει να κυµαίνονται από 2,5 µ. έως το πολύ 5 µ., αναλόγως του ύψους του φωτοβολταϊκού, ενώ µε την παλαιότερη διατύπωση του νόµου η απόσταση µπορεί να έφτανε µέχρι και τα 10 µ. Με άλλεςδιατάξεις καθορίζονται εκ νέου οι απολύτως αναγκαίες κατασκευές που απαιτούνται για την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού, οι οποίεςείναι: στύλος της∆ΕΗ, προκατασκευασµένοςοικίσκος ύψους 2,5-3µ. και πλάτους 4-5 µ. για την εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρονικούεξοπλισµού (αντιστροφέας - µετασχηµατιστής) ανά 500 kW εγκατεστηµένης ισχύος, καθώςεπίσης περίφραξη και συρµατόπλεγµαστα όριατης ιδιοκτησίας του µέχρι 2,5 µ. µε τοιχίο ύψους µέχρι 30 εκ. για την προστασία της εγκατάστασης.

ΠΟΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ. Για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκού έως 100 kW σε εκτός σχεδίου οικόπεδα αρκεί µια απλή έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας απότην Πολεοδοµία καιµόνο σε ειδικές κατασκευές, για τις οποίες χρησιµοποιείται τσιµέντο, απαιτείται οικοδοµική άδεια.

Πρώτη φορά όταντοποθετείκάποιος φωτοβολταϊκό όχι πάνω στο έδαφος αλλά σε βάσεις στήριξης (trackers),αυτές πρέπει ναείναι πιστοποιηµένες ως προς την αντοχή τους σε ακραίεςκαιρικές συνθήκες (ανεµοπιέσεις κ.ά). Επιπλέον, µε άλλη ρύθµιση απαγορεύεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σε αδόµητα οικόπεδα, που βρίσκονται εντός σχεδίου.

Επίσης, πρώτη φορά ζητείται δήλωση στατικής επάρκειαςγια συστήµατα άνω των 100 kW που τοποθετούνται σε στέγες, υπογεγραµµένη απόδιπλωµατούχο µηχανικό. Γιασυστήµατακάτω των100 kW σε στέγες ισχύει ό,τι και πριν, απαιτείται δηλαδήµια απλή δήλωση που υποβάλλεται στοκατάστηµα της ∆ΕΗ µαζί µε τη γνωστοποίηση των εργασιών και τη µελέτη εγκατάστασης και ενεργειακής απόδοσης.

ΠΡΑΣΙΝΟΓΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ. Τέλος,το υπουργείο ανάβει πράσινο φως για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε παραδοσιακούς οικισµούς, ιστορικά τµήµατα πόλεων και διατηρητέα κτίρια, αλλά υπό την προϋπόθεση αυτά να τοποθετούνται σε ακάλυπτους χώρους και σε σηµεία µη ορατά από κοινόχρηστουςχώρους. Η έγκριση χορηγείται πάντως έπειτα από τη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος επιχειρεί να ξεκαθαρίσει το τοπίο
http://www.tanea.gr/

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου